Poppers - návod k použití

Použití nitritových čističů: Audio hlavy - po zpřístupnění přístroje použijte vatové tyčinky, které mírně namočíte do poppers čističe a opakovaným potíráním hlavy odstraňujte nánosy ulpěné z pásků. Pokud bude některé místo velmi znečištěno, je možné použít např. nehtů pro odstranění většího množství a dočistit vatou. Na hlavě nesmí zůstat žádné skvrny a chloupky. Video hlavy - nikdy nepoužívejte vatové tyčinky ani jiné látky obsahující chloupky. Na proužek jemného hladkého papíru kápněte malou kapku poppers čističe. Druhou rukou pomalu točte videohlavou a z boku jemně přiložte papír s mokrou skvrnou na štěrbinu videohlav - netlačte! V obou případech je nutno se řídit pokyny výrobce, a pokud není povolena taková údržba přehrávačů - je nutno nechat přístroje vyčistit v profesionálním servisu. Kůže - pokud chcete vyčistit skvrnu na úsni, je třeba vyzkoušet poppers čistič na místě, které je na vnitřní straně - pokuste se udělat malinkou skvrnu stejným zdrojem a pak odstranit tímto čističem. Počkejte až do úplného zaschnutí. Úseň nečistěte velkým tlakem, aby nedošlo k poškození lícové vrstvy. Obecné použití při čištění: Vatový tampón ponořte do kapaliny a nasajte tak malé množství tekutiny. Takto ošetřeným tampónem můžete snadno očistit všechny kovové či kožené předměty. Tuky, nebo jiné nečistoty snadno a rychle odstraníte. Silně znečištěné předměty čistěte opakovaně až do úplného vyčištění. Po nasátí tekutiny do tampónu lahvičku uzavřete. Tampón po použití opláchněte velkým množstvím vody (teplé), pak jej můžete vyhodit do koše na odpadky. POZOR! Látka je vysoce hořlavá - při práci s čističem je přísně zakázáno kouření a zacházení s otevřeným ohněm!!!Poppers čistič může - obecně myšleno - obsahovat i látku isopropylnitrit, amylnitrit, směs isomerů, propan-2-ol a 3-methylbutan-1-ol, nebo amylnitrit, směs isomerů, 1 – pentanol a 2-methylbutan-1-ol, nebo isopropylnitrit a propan-2-ol, nebo amylnitrit, směs isomerů a 3-methylbutan-1-ol, nebo, hexylnitrit, hexan-1-ol a 1,1-bis(hexyloxy)hexan, což jsou nebezpečné látky pro kontakt s pokožkou, vdechnutí nebo požití. Používejte ochranné osobní pomůcky na ochranu pokožky, pracujte ve velmi dobře vyvětrané místnosti a nevdechujte výpary. Držte čističe mimo dosah dětí. Při požití je jako první pomoc doporučeno vypití většího množství vody. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte oči proudem vody a v obou případech ihned navštívit lékaře. Balení čističe vezměte s sebou. Produkty nesmí být využívány k jinému účelu, než je technické využití. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. Všechny produkty jsou zdraví škodlivé a jejich konzumace nebo inhalace lidmi je striktně zapovězena! Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat! Přímá inhalace je přísně ZAKÁZÁNA.POZOR:

V PŘÍPADĚ:

- AMYLNITRIT MIXTURE - UFI: M82S-EMU6-310R-9J4T

- LEATHER CLEANER PENTYL NITRITE MIXTURE - UFI - GP2S-YM95-N107-K824

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na genetické poškození (inhalačně). Může způsobit podráždění dýchacích cest.Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302+H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H341 - Podezření na genetické poškození (inhalačně).

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

V PŘÍPADĚ:

- AMYLNITRIT, SMĚS ISOMERŮ, 1 – PENTANOL A 2-METHYLBUTAN-1-OL - UFI: 0H2S-XMWD-1107-8JW0

- HEXYLNITRIT, HEXAN-1-OL A 1,1-BIS(HEXYLOXY)HEXAN - UFI: HK2S-FMKS-A10Q-XWG2

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302+H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.

H315 - Dráždí kůži. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

V PŘÍPADĚ:

- ISOPROPYLNITRIT MIXTURE - UFI: QA2S-XMHK-E107-XVQV

- ISOPROPYLNITRIT, AMYLNITRIT, SMĚS ISOMERŮ, PROPAN-2-OL A 3-METHYLBUTAN-1-OL - UFI: SE2S-FM6Y-Q10R-M79X

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při vdechování může způsobit smrt. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na genetické poškození (inhalačně). Může způsobit ospalost nebo závratě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H330 - Při vdechování může způsobit smrt.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H341 - Podezření na genetické poškození (inhalačně).

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.Speciální instrukce – bezpečnostní listy jednotlivých chemických látek – jsou obsaženy v Obchodních podmínkách eshopu a budou Vám předloženy v době potvrzení Vaší objednávky v našem systému – elektronickým podpisem – k poučení a seznámení se s nimi. V době zakoupení zboží v našem systému jste se s nimi prokazatelně seznámil. Každý klient je povinen se s těmito informacemi seznámit. Jedině tak může bezpečně využívat produkty pro daná technická využití. Produkty nesmí být využívány k jinému účelu, než je technické využití - individuální nebo komerční laboratorní využití a chemické analýzy, dále pro čištění audiohlav, videohlav nebo kožených částí a součástí oděvů a pomůcek a kůže v průmyslu. Klient je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. Produkty jsou určeny pouze pro technické použití - individuální nebo komerční laboratorní využití a chemické analýzy, dále pro čištění audiohlav, videohlav nebo kožených částí a součástí oděvů a pomůcek a kůže v průmyslu. Všechny produkty jsou zdraví škodlivé a jejich konzumace a inhalace lidmi je striktně zapovězena! Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat! Pro objednání jakýchkoliv produktů na našich stránkách musíte být starší 18 let. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za škody, vyplývající z použití produktu v rozporu s jeho účelem! Při odesílání objednávky jste potvrdil následující podmínky: Je mi více než osmnáct let a dosáhl jsem zletilosti. Seznámil jsem se s bezpečnostními informacemi, které se vztahují k produktům a zajistil jsem si speciální instrukce. Jsem právně odpovědný. Tyto produkty využiji pouze pro technické účely, ke kterým jsou určeny (individuální nebo komerční laboratorní využití a analýzy, dále pro čištění audiohlav, videohlav nebo kožených částí a součástí oděvů a pomůcek a kůže v průmyslu), nikoli však ke konzumaci nebo INHALACI.Produkty, které jsem objednal, jsou legální v zemi, do které mají být tyto produkty doručeny. Toxikologické informační středisko – tel. číslo: 224 91 92 93 Provozovatel je pouze DROPSHIPPING DISTRIBUTOR výrobků Clean Trading s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha 10 102 00, IČ: 09828061 prostřednictvím eshopu: levnypoppers.cz a hlavním dodavatelem zboží je: MV POINTBUILD spol. s r.o., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, IČ: 08354651. Upozorňujeme, že na tento text uplatňujeme autorské právo. Kopírování a napodobování bude řešeno soudní cestou.