Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Aktuální články

Navštivte náš blog

Poppers - návod k použití

Poppers (slangový výraz pro nitritové ošetřující prostředky) jsou v ČR v našem eshopu prodávány jako vysoce koncentrované průmyslové (nitritové) ošetřující prostředky na gumu, ocel V4A, audiohlavy a zejména kůži. Perfektní pro ošetřuje kroužky na penis, kombinéz, pout a ostatních FETISH kožených a erotických hraček a pomůcek. Vynikající přípravek pro ošetření kůže v průmyslu. Způsob použití tohoto přípravku je pouze za dodržování níže uvedených bezpečnostních pravidel.Použití nitritových ošetřujících přípravků: Audio hlavy - po zpřístupnění přístroje použijte vatové tyčinky, které mírně namočíte do poppers ošetřujícího přípravku a opakovaným potíráním hlavy odstraňujte nánosy ulpěné z pásků. Pokud bude některé místo vyžadovat intenzivnější ošetření, je možné použít např. nehtů pro odstranění většího množství a doošetřit vatou. Na hlavě nesmí zůstat žádné skvrny a chloupky. Video hlavy - nikdy nepoužívejte vatové tyčinky ani jiné látky obsahující chloupky. Na proužek jemného hladkého papíru kápněte malou kapku poppers ošetřujícího přípravkuče. Druhou rukou pomalu točte videohlavou a z boku jemně přiložte papír s mokrou skvrnou na štěrbinu videohlav - netlačte! V obou případech je nutno se řídit pokyny výrobce, a pokud není povolena taková údržba přehrávačů - je nutno nechat přístroje vyošetřujícího přípravkut v profesionálním servisu. Kůže - pokud chcete vyošetřujícího přípravkut skvrnu na úsni, je třeba vyzkoušet poppers ošetřujícího přípravkuč na místě, které je na vnitřní straně - pokuste se udělat malinkou skvrnu stejným zdrojem a pak odstranit tímto ošetřujícího přípravku. Počkejte až do úplného zaschnutí. Úseň neošetřujte velkým tlakem, aby nedošlo k poškození lícové vrstvy. Obecné použití při ošetření: Vatový tampón ponořte do kapaliny a nasajte tak malé množství tekutiny. Takto ošetřeným tampónem můžete snadno oošetřujícího přípravkut všechny kovové či kožené předměty. Tuky tak snadno a rychle odstraníte. Předměty vyžadující opakované ošetření ošetřujte opakovaně. Po nasátí tekutiny do tampónu lahvičku uzavřete. Tampón po použití opláchněte velkým množstvím vody (teplé), pak jej můžete vyhodit do koše na odpadky. POZOR! Látka je vysoce hořlavá - při práci s ošetřujícího přípravkučem je přísně zakázáno kouření a zacházení s otevřeným ohněm!!!Poppers ošetřujícího přípravku může - obecně myšleno - obsahovat i látku isopropylnitrit, amylnitrit, směs isomerů, propan-2-ol a 3-methylbutan-1-ol, nebo amylnitrit, směs isomerů, 1 – pentanol a 2-methylbutan-1-ol, nebo isopropylnitrit a propan-2-ol, nebo amylnitrit, směs isomerů a 3-methylbutan-1-ol, nebo, hexylnitrit, hexan-1-ol a 1,1-bis(hexyloxy)hexan, což jsou nebezpečné látky pro kontakt s pokožkou, vdechnutí nebo požití. Používejte ochranné osobní pomůcky na ochranu pokožky, pracujte ve velmi dobře vyvětrané místnosti a nevdechujte výpary. Držte ošetřujícího přípravkuče mimo dosah dětí. Při požití je jako první pomoc doporučeno vypití většího množství vody. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte oči proudem vody a v obou případech ihned navštívit lékaře. Balení ošetřujícího přípravkuče vezměte s sebou. Produkty nesmí být využívány k jinému účelu, než je technické využití. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. Všechny produkty jsou zdraví škodlivé a jejich konzumace nebo inhalace lidmi je striktně zapovězena! Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat! Přímá inhalace je přísně ZAKÁZÁNA.POZOR:

V PŘÍPADĚ:

- AMYLNITRIT MIXTURE - UFI: M82S-EMU6-310R-9J4T

- LEATHER CLEANER PENTYL NITRITE MIXTURE - UFI - GP2S-YM95-N107-K824

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na genetické poškození (inhalačně). Může způsobit podráždění dýchacích cest.Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302+H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H341 - Podezření na genetické poškození (inhalačně).

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

V PŘÍPADĚ:

- AMYLNITRIT, SMĚS ISOMERŮ, 1 – PENTANOL A 2-METHYLBUTAN-1-OL - UFI: 0H2S-XMWD-1107-8JW0

- HEXYLNITRIT, HEXAN-1-OL A 1,1-BIS(HEXYLOXY)HEXAN - UFI: HK2S-FMKS-A10Q-XWG2

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302+H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.

H315 - Dráždí kůži. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

V PŘÍPADĚ:

- SOPROPYLNITRIT MIXTURE - UFI: QA2S-XMHK-E107-XVQV

- ISOPROPYLNITRIT, AMYLNITRIT, SMĚS ISOMERŮ, PROPAN-2-OL A 3-METHYLBUTAN-1-OL - UFI: SE2S-FM6Y-Q10R-M79X

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při vdechování může způsobit smrt. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na genetické poškození (inhalačně). Může způsobit ospalost nebo závratě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H330 - Při vdechování může způsobit smrt.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H341 - Podezření na genetické poškození (inhalačně).

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.Speciální instrukce – bezpečnostní listy jednotlivých chemických látek – jsou obsaženy v Obchodních podmínkách eshopu a budou Vám předloženy v době potvrzení Vaší objednávky v našem systému – elektronickým podpisem – k poučení a seznámení se s nimi. V době zakoupení zboží v našem systému jste se s nimi prokazatelně seznámil. Každý klient je povinen se s těmito informacemi seznámit. Jedině tak může bezpečně využívat produkty pro daná technická využití. Produkty nesmí být využívány k jinému účelu, než je technické využití - individuální nebo komerční laboratorní využití a chemické analýzy, dále pro ošetření audiohlav, videohlav nebo kožených částí a součástí oděvů a pomůcek a kůže v průmyslu. Klient je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. Produkty jsou určeny pouze pro technické použití - individuální nebo komerční laboratorní využití a chemické analýzy, dále pro ošetření audiohlav, videohlav nebo kožených částí a součástí oděvů a pomůcek a kůže v průmyslu. Všechny produkty jsou zdraví škodlivé a jejich konzumace a inhalace lidmi je striktně zapovězena! Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat! Pro objednání jakýchkoliv produktů na našich stránkách musíte být starší 18 let. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za škody, vyplývající z použití produktu v rozporu s jeho účelem! Při odesílání objednávky jste potvrdil následující podmínky: Je mi více než osmnáct let a dosáhl jsem zletilosti. Seznámil jsem se s bezpečnostními informacemi, které se vztahují k produktům a zajistil jsem si speciální instrukce. Jsem právně odpovědný. Tyto produkty využiji pouze pro technické účely, ke kterým jsou určeny (individuální nebo komerční laboratorní využití a analýzy, dále pro ošetření audiohlav, videohlav nebo kožených částí a součástí oděvů a pomůcek a kůže v průmyslu), nikoli však ke konzumaci nebo INHALACI.

Toxikologické informační středisko – tel. číslo: 224 91 92 93 

Produkty, které jsem objednal, jsou legální v zemi, do které mají být tyto produkty doručeny. Toxikologické informační středisko – tel. číslo: 224 91 92 93

Provozovatel Clean Trading s.r.o. zapsaná v Obchodním rejstříku IČ: 09828061, virtuální adresa:  Chudenická 1059/30,102 00 Praha 2

 je pouze administrátorem prodeje české společnosti s.r.o. - MV POINTBUILD spol. s r.o. zapsaná v Obchodním rejstříku IČ: 08354651, adresa sídla Bílkova 855/19, Praha 110 00.  

Upozorňujeme, že na tento text uplatňujeme autorské právo. Kopírování a napodobování bude řešeno soudní cestou.

Bezpečnostní listy k produktům určeným k ošetření V4A oceli a kůže - zde kliknout

Naše stálé slevy

UPGRADE EUFORIKUM.CZ = věrnostní účty zachovány pouze v Erotikum.cz, a to je ZDE

Pokud chcete svoji slevu i v Euforikum.cz 

1. Udělejte objednávku a my Vám sami z ceny odečteme 10 % nebo 13 % dle Vašeho statusu zákazníka (ponížíme cenu objednávky) a tuto slevu Vám zase nastavíme napořád i pro příští nákupy zase v tomto eshopu,

nebo

2. Napište nám na email order2@euforikum.cz o Vaši slevu + následně udělejte objednávku.

nebo

3. Udělejte objednávku na Erotikum.cz a zde jsou Vaše věrnostní účty - 10 % nebo - 13 % zachovány. 


4. Samozřejmě stále platí: 

2 objednávky u nás = statut věrného zákazníka a - 10 % dolů z hodnoty objednávky,

Útrata nad 15 tis Kč = statut platinového zákazníka a - 13 % dolů z hodnoty objednávky.

NAŠE PRAVIDELNÉ - UŠETŘETE PŘEČTENÍM

Stále slevy:

útrata nad 500 Kč - 10 %

útrata nad 3.000 Kč - 15 %

útrata nad 10.000 Kč - 20 %

útrata nad 10.000 Kč - 20 % + 500 KČ MINIMÁLNĚ OBJEDNÁVKA - 25 % DOLŮ 

Veškeré dotazy a oznámení k poskytovaným slevám směřujte na emailovou adresu: order@erotikum.cz

Bezpečnostní listy k produktům - Bezpečnostní listy